Privacy Policy

COVERIS RIGID TURKEY AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşağıda ,kişisel verilerin Coveris Rigid Turkey Ambalaj San. A.Ş. tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

Veri Sorumlusu Hakkında 

Kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Coveris Rigid Turkey Ambalaj San. A.Ş. tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Coveris Rigid Turkey Ambalaj San. A.Ş. veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Coveris Rigid Turkey Ambalaj’ın ya da Coveris Rigid Turkey Ambalaj San. A.Ş.’nin iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Coveris Rigid Turkey Ambalaj San. A.Ş.’nin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Coveris Rigid Turkey Ambalaj San. A.Ş.’nin insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Paylaşılması 

Kişisel veriler Coveris Rigid Turkey Ambalaj San. A.Ş.’nin şirketleri ile iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzereCoveris Rigid Turkey Ambalaj’ın ya da Coveris Rigid Turkey Ambalaj’ın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Coveris Rigid Turkey Ambalaj’ın ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Coveris Rigid Turkey Ambalaj’ın insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

Coveris Rigid Turkey Ambalaj San. A.Ş. faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerin, anketler, İnternet siteleri, Coveris Rigid Turkey Ambalaj temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

Kanun gereğince kişisel verilere ilişkin olarak üçüncü kişiler aşağıdaki haklara sahiptirler.

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakları kullanmak için Coveris Rigid Turkey Ambalaj San. A.Ş. firmasına yazılı olarak başvurulabilir ve söz konusu başvuru aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderilebilinir.Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Coveris Rigid Turkey Ambalaj San. A.Ş. tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapılacak başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

İletişim Bilgileri

Açıklanan hakları kullanmak için gerekli kimlik bilgileri, kullanılmak istenilen hak ve talebin konusunu anlatan detaylı açıklamayı içeren başvurular, aşağıda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup olarak gönderilmelidir.

ADRES: COVERIS RIGID TURKEY AMBALAJ SAN. A.Ş.
OSMANGAZİ MAH. 2647. SOKAK NO:7 ESENYURT/ İSTANBUL